VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Ống chuẩn K₂Cr₂O₇ 0,1N - Merck Đức
gia : 635,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Ống chuẩn KOH 0,1N - Merck Đức
gia : 520,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Ống chuẩn Na₂-EDTA 2H₂O 0,1mol/lit - Merck Đức
gia : 726,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Ống chuẩn Na₂-EDTA 2H₂O 0,01mol/lit - Merck Đức
gia : 696,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Ống chuẩn NaCl 0,1N - Merck Đức
gia : 907,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Ống chuẩn AgNO3 0,1N - Merck Đức
gia : 2,350,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Ống chuẩn KIO3 0,1N - Merck Đức
gia : 940,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Acetic acid 99.5% (T) - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Acetic acid 99.7% (T) - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Acetic acid solution(1N) - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Anhydric acetic 97% - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Boric acid 99.5% - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Citric acid monohydrate - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Fomic acid 85% - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Hydrochloric acid 37% extrapure - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT