VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Ống chuẩn Na₂S₂O₃ 0,1N - Merck Đức
gia : 467,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Ống chuẩn K₂Cr₂O₇ 0,1N - Merck Đức
gia : 635,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Ống chuẩn KOH 0,1N - Merck Đức
gia : 520,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Ống chuẩn Na₂-EDTA 2H₂O 0,1mol/lit - Merck Đức
gia : 726,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Ống chuẩn Na₂-EDTA 2H₂O 0,01mol/lit - Merck Đức
gia : 696,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Ống chuẩn NaCl 0,1N - Merck Đức
gia : 907,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Ống chuẩn AgNO3 0,1N - Merck Đức
gia : 2,350,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Ống chuẩn KIO3 0,1N - Merck Đức
gia : 940,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Acetic acid 99.5% (T) - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Acetic acid 99.7% (T) - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Acetic acid solution(1N) - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Anhydric acetic 97% - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Boric acid 99.5% - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Citric acid monohydrate - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Fomic acid 85% - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT