VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm I cho máy ICP - Merck Đức
gia : 4,153,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung dịch chuẩn Bismuth cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,176,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Ống chuẩn HCl 1N - Merck Đức
gia : 550,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Ống chuẩn HCl 0,1N - Merck Đức
gia : 512,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Ống chuẩn HCl 0,5N - Merck Đức
gia : 645,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Ống chuẩn HCl 0,01N - Merck Đức
gia : 520,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Ống chuẩn NaOH 0,5N - Merck Đức
gia : 718,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Ống chuẩn NaOH 0,25N - Merck Đức
gia : 628,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Ống chuẩn NaOH 0,1N - Merck Đức
gia : 560,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Ống chuẩn NaOH 0,01N - Merck Đức
gia : 710,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Ống chuẩn I2 0,1N - Merck Đức
gia : 1,090,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Ống chuẩn KMnO₄ 0,1N - Merck Đức
gia : 988,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Ống chuẩn H₂SO₄ 0,01N - Merck Đức
gia : 590,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Ống chuẩn H₂SO₄ 0,1N - Merck Đức
gia : 512,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Ống chuẩn Na₂S₂O₃ 0,1N - Merck Đức
gia : 467,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT