VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung dịch chuẩn Chromium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung dịch chuẩn Cobalt cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,905,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung dịch chuẩn Copper cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung dịch chuẩn Gold cho máy ICP - Merck Đức
gia : 8,857,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XIII cho máy ICP - Merck Đức
gia : 6,002,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XIV cho máy ICP - Merck Đức
gia : 6,003,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XVI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 6,003,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 4,171,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm VIII cho máy ICP - Merck Đức
gia : 5,029,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm IX cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,465,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XVII cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,817,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XXI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 10,821,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm VI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 10,821,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm IV cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,785,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm V cho máy ICP - Merck Đức
gia : 13,193,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT