VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung dịch chuẩn Cerium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 4,447,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung dịch chuẩn Chromium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung dịch chuẩn Cobalt cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,905,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung dịch chuẩn Copper cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Dung dịch chuẩn Gold cho máy ICP - Merck Đức
gia : 8,857,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XIII cho máy ICP - Merck Đức
gia : 6,002,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XIV cho máy ICP - Merck Đức
gia : 6,003,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XVI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 6,003,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 4,171,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm VIII cho máy ICP - Merck Đức
gia : 5,029,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm IX cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,465,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XVII cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,817,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XXI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 10,821,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm VI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 10,821,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm IV cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,785,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT