VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung dịch chuẩn đồng cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung dịch chuẩn Magie cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung dịch chuẩn kẽm cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung dịch chuẩn Nitrat cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Dung dịch chuẩn Ammonium cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung dịch chuẩn Flo cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung dịch chuẩn Brôm cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung dịch chuẩn Antimon cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch chuẩn Mangan cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung dịch chuẩn nhôm cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung dịch chuẩn Arsenic cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung dịch chuẩn Barium cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Cột chiết Florisil - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Cột phân tích pha thuận NH2 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Vật liệu nhồi sắc kí silica gel 60 đường kính 35-70 µm-Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT