VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung dịch chuẩn cobalt cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung dịch chuẩn đồng cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung dịch chuẩn Magie cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung dịch chuẩn kẽm cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Dung dịch chuẩn Nitrat cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung dịch chuẩn Ammonium cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung dịch chuẩn Flo cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung dịch chuẩn Brôm cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch chuẩn Antimon cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung dịch chuẩn Mangan cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung dịch chuẩn nhôm cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung dịch chuẩn Arsenic cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung dịch chuẩn Barium cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Cột chiết Florisil - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Cột phân tích pha thuận NH2 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT