VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung môi phân tích PA - Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Spectroquant Test Kits sử dụng cho thiết bị Hach
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung môi HPLC Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung môi HPLC Acetonitrile (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Dung môi HPLC Methanol (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung môi HPLC n- Hexane (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung môi phân tích PA – Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung môi phân tích PA n- Hexane (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung môi phân tích PA - Acetonitrile (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung môi phân tích PA Methanol (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung môi phân tích PA n- Hexane (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung môi GC - Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung môi GC - Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung môi GC n- Hexane (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung môi LC-MS Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT