VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 n-Hexane AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. H₃C(CH₂)₄CH₃ ≥ 95% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Methanol hypersolv HPLC gradient CH₃OH 99,8% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Acetonitrile HiPerSolv CHROMANORM®, isocratic grade for HPLC H₃CCN 100% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (NH4)6Mo7O24.4H2O 82% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Zinc acetate dihydrate AnalaR NORMAPUR® (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O 99% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Sodium sulphite, anhydrous Ph. Eur. Na₂SO₃ 100% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 di-Ammonium oxalate monohydrate AnalaR NORMAPUR® (NH₄)₂C₂O₄·H₂O 100% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Cột chiết tách chiết hiệu suất cao EN - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Cột phân tích pha đảo RP18 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Cột phân tích pha đảo RP8 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Vật liệu nhồi sắc kí Florisil đường kính 0,150-0,250 mm - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Cột chiết pha đảo RP18 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Môi trường vi sinh dạng đổ đĩa hãng Merk Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Cột chiết trao đổi ion SCX - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung môi phân tích PA - Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT