VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Hạt hút ẩm, Activated Alumina 4mm Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Natri photphat Na3PO4.12H2O 98% Trung Quốc
gia : 13,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Natri thiosunphat Na2S2O3.5H2O Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Natri Nitrite NaNO2 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Đá thối natri sunfua Na2S.3H2O 60% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 STPP Na5P3O10 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Kẽm nitrat Zn(NO3)2.6H2O 98% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Kẽm photphat Zn3(PO4)2.12H2O 98% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Kẽm sunfua ZnS 28% Indonesian
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Kẽm cromat ZnCrO4 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Axit Photphoric H3PO4 85% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Natri sunphat Na2SO4.10H2O 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Natri sunfit Na2SO3 Thái Lan, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Axit oxalic C2H2O4 99,6% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Axit axetic CH3COOH Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT