VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Ethanol cồn thơm 96% C2H5OH, Việt Nam Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Hạt hút ẩm, Activated Alumina 4mm Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Natri photphat Na3PO4.12H2O 98% Trung Quốc
gia : 13,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Natri thiosunphat Na2S2O3.5H2O Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Natri Nitrite NaNO2 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Đá thối natri sunfua Na2S.3H2O 60% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 STPP Na5P3O10 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Kẽm nitrat Zn(NO3)2.6H2O 98% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Kẽm photphat Zn3(PO4)2.12H2O 98% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Kẽm sunfua ZnS 28% Indonesian
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Kẽm cromat ZnCrO4 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Axit Photphoric H3PO4 85% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Natri sunphat Na2SO4.10H2O 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Natri sunfit Na2SO3 Thái Lan, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Axit oxalic C2H2O4 99,6% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT