VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung dịch chuẩn pH 7 Merck Đức
gia : 496,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung dịch chuẩn kali 500ml cho máy AAS - Merck Đức
gia : 900,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Glucose C6H12O6 98% (GC) - Samchun Samchun - Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Orthophosphoric acid AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. H3PO4 85% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Sodium azide NaN3 99% - Samchun Samchun - Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Formaldehyde stabilised AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. CH₂O 36% (39% w/v) - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Water HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade for HPLC, suitable for UPLC/UHPLC instruments H₂O - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Glycerine AnalaR NORMAPUR® ACS HOCH₂CH(OH)CH₂OH ≥99.5% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Acetic acid AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. H₃CCOOH 100% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Acetone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. CH₃COCH₃ 99,8% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Diethyl ether stabilised AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (CH₃CH₂)₂O 99,7% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Ethyl acetate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. CH₃COOC₂H₅ 99,5% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Methanol AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS CH₃OH 99,8% - VWR 67-56-1
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 n-Hexane AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. H₃C(CH₂)₄CH₃ ≥ 95% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Methanol hypersolv HPLC gradient CH₃OH 99,8% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT